czwartek, 6 czerwca 2019

Wzorcowanie akredytowane zamiast wzorcowania w laboratorium akredytowanym

Niedawno Dział Akredytacji Laboratoriów Wzorcującyh PCA zmienił nazwę na Dział Akredytacji Wzorcowań. Zasygnalizowano w ten sposób, że istotniejsze od akredytowania laboratorium (jednostki organizacyjnej/ zakładu pracy) jest akredytowanie usługi wzorcowania (procesu). Zachęcamy więc do tego, aby w obrocie gospodarczym używać odtąd wyrażenia "wzorcowanie akredytowane" zamiast wyrażenia "wzorcowanie w laboratorium akredytowanym". Wyrażenie to jest jednoznaczne, przez co pozwala na unikanie nieporozumień przy zamawianiu usług, gdyż laboratoria akredytowane wykonują zarówno wzorcowania akredytowane jak i nieakredytowane. 
(RG)
Podpis Kierownika Działu Akredytacji Wzorcowań na zmianie Zakresu Akredytacji jednego z polskich laboratoriów wzorcujących

piątek, 3 sierpnia 2018

Wzorcowanie chropowatościomierza (profilometru) w zakresie akredytacji PCA

Aktualnie (sierpień 2018 r.) w Polsce nie można wzorcować chropowatościomierzy (profilometrów stykowych) w zakresie akredytacji PCA.

Firma MATBOR proponuje Państwu wzorcowanie profilometrów stykowych (chropowatościomierzy) za granicą w terminie ok. 3 tygodni roboczych. Wydawane jest świadectwo wzorcowania w j. angielskim przez akredytowane laboratorium wzorcujące. Na świadectwie znajduje się znak umowy ILAC MRA, co powoduje że świadectwo to jest równoważne śwadectwu ze znakiem PCA. Ponadto, w ramach tej samej usługi proponujemy dodatkowo wzorcowanie załączonego do profilometra - kontrolnego wzorca chropowatości Ra lub Rz - również w zakresie akredytacji i umowy ILAC MRA.

Zapytania ofertowe prosimy przesyłać na adres: marketing at matbor.pl

Oferujemy także Państwu fabrycznie nowe kontrolne wzorce chropowatości Ra, służące do wzorcowania profilometrów stykowych w rożnych wartościach parametru Ra. Dołączone są do nich świadectwa wzorcowania w j. angielskim wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące z sublicencją umowy ILAC-MRA (równoważnośc ze świadectwami ze znakiem PCA). Wzorce te mogą być przydatne szczególnie tym firmom, które nie wysyłają swoich profilometrów do wzorcowania zewnętrzego lecz przeprowadzają wzorcowanie wewnętrzne. Wzorcowanie wewnętrzne (nieakredytowane) powinno się bowiem odbywać na wzorcach kontrolnych, które mają miarodajne powiązanie z wzorcem państwowym lub międzynarodowym, co własnie zapewnione jest przez wzorcowanie wzorców kontrolnych w laboratorium akredytowanym. 
(RG)

środa, 9 maja 2018

Płytki kątowe (MLAh, MLAk) przywieralne klasy dokładności 1 i 0, komplety (zestawy)

Informujemy, że firma MATBOR Sp. z o.o. posiada w ofercie płytki kątowe (MLAh, MLAk) przywieralne  klasy dokładności 1 i 0, w kompletach (zestawach) małych i dużych. Płytki te można opcjonalnie wzorcować metodą akredytowaną PCA.
Zapytania: marketing at matbor.pl
(RG)

poniedziałek, 29 stycznia 2018

Wzorcowanie sprawdzianów gwintowych z głębokościomierzami Leitech, JBO

Informujemy, że firmie MATBOR Sp. z o.o. można zlecać wzorcowanie:

1. Sprawdzian gwintowy trzpieniowy dwugraniczny z głębokościomierzem teleskopowym podziałkowym produkcji Leitech, JBO lub in.
2. Sprawdzian gwintowy trzpieniowy dwugraniczny z głębokościomierzem teleskopowym noniuszowym produkcji Leitech, JBO lub in.
3. Sprawdzian gwintowy trzpieniowy dwugraniczny z głębokościomierzem teleskopowym cyfrowym (elektronicznym) produkcji Leitech, JBO lub in.

Wzorcowanie nieakredytowane (na podstawie oferty wzorcowań OWNS) obejmuje wzorcowanie sprawdzianu oraz zintegrowanego z nim głębokościomierza w jednym procesie pomiarowym, a wyniki podawane są na jednym świadectwie wzorcowania.

Wzorcowanie akredytowane (na podstawie oferty wzorcowań OWA) obejmuje wzorcowanie sprawdzianu w zakresie akredytacji wraz z wystawieniem świadectwa wzorcowania PCA oraz zintegrowanego z nim głębokościomierza w procesie nieakredytowanym wraz wystawieniem przez to samo laboratorium odrębnego świadectwa wzorcowania (bez znaku PCA).

środa, 13 września 2017

Przymiary sztywne (MLPc) DIN 866-A i DIN 866-B

Przymiar sztywny - sztywna materialna miara długości, wykonana najczęściej ze stali lub stali nierdzewnej (tzw. inox).

Dostępne na rynku przymiary sztywne są w 99 % produkowane zgodnie z wymaganiami metrologicznymi zawartymi w niemieckiej normie krajowej DIN 866.

Litery A i B są symbolami dwóch opisanych w normie DIN 866 rodzajów przymiarów sztywnych:

A - przymiar sztywny kreskowy, kontrolny (charakteryzuje się większą dokładnością od typu B oraz umieszczeniem początku podziałki w odległości 10 mm od początku przymiaru)

B - przymiar sztywny końcowo-kreskowy, użytkowy (charakteryzuje się mniejszą dokładnością od typu A oraz pokrywaniem się początku podziałki z początkiem przymiaru)

Historyczna Polska Norma PN-M-02812, zawierająca polską klasyfikację warsztatowych przyrządów pomiarowych wymienia rodzaj przyrządu pomiarowego MLPc "przymiary kreskowe prostokątne sztywne", nie rozbijając go jednak dodatkowo na przymiary kreskowe i końcowo-kreskowe lub kontrolne i użytkowe.

Przymiary sztywne, półsztywne i wstęgowe znajdują się w ofercie MATBOR Sp. z o.o.
(RG)

środa, 23 sierpnia 2017

Adiustacja, wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych

Usługi metrologiczne MATBOR Sp. o.o. obejmują adiustacje, wzorcowania i sprawdzenia określonych rodzajów przyrządów pomiarowych.

DEFINICJE UPROSZCZONE

Adiustacja (regulacja) - regulacja przyrządu pomiarowego skutkująca zmniejszeniem błędów jego wskazań do oczekiwanego przedziału; może być przeprowadzana w razie potrzeby przed wzorcowaniem przez użytkownika przyrządu pomiarowego lub przez usługowe laboratorium wzorcujące (kalibracyjne) na zlecenie użytkownika; może być potwierdzona świadectwem adiustacji

Wzorcowanie (kalibracja) - porównanie wskazań przyrządu pomiarowego do wartości wzorca miary skutkujące wyznaczeniem błędów wskazań tego przyrządu (które są wynikami wzorcowania); może obejmować także oszacowanie niepewności wyznaczenia błędów wskazań; może być przeprowadzane przez użytkownika przyrządu pomiarowego lub przez usługowe laboratorium wzorcujące (kalibracyjne) na zlecenie użytkownika; może być potwierdzone świadectwem wzorcowania (kalibracji) 

Sprawdzenie (weryfikacja, ocena zgodności) - porównanie błędów wskazań przyrządu pomiarowego wyznaczonych podczas wzorcowania (czyli wyników wzorcowania), z maksymalnymi dopuszczalnymi błędami wskazań (czyli wymaganiami metrologicznymi) określonymi dla tego rodzaju przyrządów w odpowiedniej specyfikacji (normie, warunkach technicznych, akcie prawnym, zaleceniu, ofercie, katalogu, dokumentacji techniczno-ruchowej itp) skutkujące orzeczeniem zgodności/ niezgodności przyrządu ze specyfikacją; może być przeprowadzane przez użytkownika przyrządu pomiarowego lub przez usługowe laboratorium wzorcujące (kalibracyjne) na zlecenie użytkownika; może być potwierdzone dodatkowym zapisem w świadectwie wzorcowania (kalibracji) lub świadectwem sprawdzenia (weryfikacji)

(RG)

czwartek, 17 sierpnia 2017

Całkowicie automatyczny elektroniczny twardościomierz Brinella

MATBOR Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie całkowicie automatyczny, elektroniczny twardościomierz Brinella w rozsądnej cenie.
Całkowita automatyzacja procesu pomiarowego oznacza, że automatyczny jest nie tylko proces zadawania obciążenia na wgłębnik (czyli proces wykonania odcisku w próbce), ale automatyczny jest także proces pomiaru średnicy odcisku oraz proces konwersji średnicy na twardość Brinella HB. Oznacza to, że jedyne co musi zrobić operator twardościomierza, to ustawić w menu warunki początkowe serii pomiarów, ustawić wysokość stolika przedmiotowego, umieścić próbkę na stoliku przedmiotowym, nacisnąć start, a potem odczytać twardość HB z wyświetlacza. Może też po serii pomiarów przesłać (np. internetowo) wyniki na komputer, gdyż wyniki są automatycznie zapisywane w nośniku pamięci twardościomierza. Twardościomierz jest cenowo konkurencyjny w porównaniu analogicznymi konstrukcjami zachodnioeuropejskimi.
Zapytania prosimy kierować na e-mail: marketing@matbor.pl
(RG)