wtorek, 9 sierpnia 2016

Płaskie i płasko-równoległe płytki interferenycjne do sprawdzania mikrometrów

Przez wiele dziesięcioleci dostępne były w sprzedaży produkowane w Polsce płaskie i płasko-równoległe płytki intereferecyjne, służace do sprawdzania powierzchni pomiarowych mikrometrów. 
W 2015 r. ich produkcja została nieodwołalnie zakończona i w handlu dostępne są jedynie nie wyprzedane jeszcze zapsy magazynowe oraz płytki produkowane w innych krajach.

W Polsce produkowane były:
1) płaskie płytki interferencyjne (jedno- i dwustronne, o średnicach 45, 60, 80 i 100 mm, w klasach dokładności I i II) spełniające wymagania metrologiczne ustalone w Polskiej Normie PN-M-54602 oraz w zarządzeniu prezesa GUM nr 169 z 14.12.1995 r. (DzUMiP 1995 nr 30, poz . 166)
2) komplety 4 płasko-równoegłych płytek interferencyjnych (do mikrometrów o zakresach pomiarowych 0-25, 25-50 i 50-75 mm) spełniające wymagania metrologiczne ustalone w normie zakładowej PZO-WT/73 oraz w zarządzeniu prezesa GUM nr 171 z 14.12.1995 r. (DzUMiP 1995 nr 30, poz . 168).

Cechą wspólną produkowanych w innych krajach płaskich płytek interferencyjnych są charaktereystyki metrologiczne kawalifikujące je wyłącznie do klasy dokładności II wg PN & GUM oraz brak średnicy 100 mm.

R. Garbiec

środa, 3 sierpnia 2016

Pojedyncze kulki pomiarowe od fi 1 mm do fi 9 mm stopniowane co 0.5 mm

Informujemy Państwa, że w ofercie MATBOR Sp. z o.o. znajdują się pojedyńcze kulki pomiarowe od fi 1 mm do fi 9 mm, stopniowane co 0.5 mm. Wykonane są ze stali nierdzewnej (inox) w tolerancji średnicy +/- 3 um (+/- 0.003 mm).

Kulki pomiarowe służą do sprawdzania średnic otworów (podobnie jak wałeczki pomiarowe i sprawdziany tłoczkowe) oraz do sprawdzania średnic podziałowych gwintów.

Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres: marketing@matbor.pl (R. Garbiec)

Zespół MATBOR

wtorek, 2 sierpnia 2016

Grubościomierz czujnikowy do tkanek miękkich (medycyna/ chirurgia)

Firma MATBOR Sp. z o.o. informuje, że oprócz wielu różnych typów grubościomierzy czujnikowych, posiadamy w ofercie także grubościomierz do tkanek miekkich (soft tissue), np. do pomiaru grubości ścianki żołądka, z odpowiednim naciskiem pomiarowym przewidzianym przez literaturę medyczną. 
Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres: marketing@matbor.pl.

Zespół MATBOR

poniedziałek, 11 lipca 2016

Koniec marki HOREX

Informujemy, że  z dniem 1 lipca 2016 r. właściciel marki HOREX, to jest HELIOS-PREISSER GmbH, zniósł tą markę. Od tego dnia żadne przyrzady pomiarowe nie są już oznaczane marką HOREX i nie są publikowane żadne nowe katalogi lub broszury HOREX. Przyrządy pomiarowe marki HOREX dostępne są aktualnie tylko z zapasów magazynowych dystrybutorów (sprzedawców), w tym firmy MATBOR Sp. z o.o.

R. Garbiec

czwartek, 16 czerwca 2016

Wzorcowanie a sprawdzenie przyrządu pomiarowego. Świadectwo wzorcowania a świadectwo sprawdzenia

ARTYKUŁ W BUDOWIE

Z definicją wzorcowania (ang. calibration) przyrządu pomiarowego jako czynności z zakresu metrologii technicznej (przemysłowej) można zapoznać się w Międzynardowym Słowniku Podstawowych i Ogólnych Terminów Metrologii oraz w ustawie prawo o miarach. Oprócz wzorcowania instnieją też takie czynności techniczno-metrologiczne jak sprawdzenie (ang. verification), adiustacja/ regulacja (ang. adjusting), oraz ekspertyza. W przypadku ekspertyzy wyróźniamy jej dwa rodzaje: techniczną i sadową.

Nas jednak interesuje sprawdzenie (ang. verification) i jego relacja wobec wzorcowania (ang. calibration). Czynność sprawdzenia przyrządu pomiarowego występuje zarówno w metrologii technicznej (przemysłowej) jak i w metrologii prawnej. W metrologii prawnej jest elementem legalizacji, a w unijnym systemie oceny zgodności zwane jest nawet z polska wprost legalizacją WE.
Natomiast w metrologii technicznej sprawdzenie nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych, lecz co do zasady jest tą samą czynnością co w metrologii prawnej. Sprawdzenie przyrządu pomiarowego dotyczy bowiem zawsze jego zgodności z wymaganiami określonej specyfikacji. W metrologii prawnej specyfikacja odniesienia jest określona przez akt prawny, a w metrologii technicznej - przez użytkownika przyrządu lub przez klienta zlecającego sprawdzenie stronie trzeciej (np. laboratorium wzorcującemu, urzędowi miar).

W metrologii technicznej sprawdzenie może być dodatkowym,  opcjonalnym elementem wzorcowania lub czynnością samodzielną. Jeśli zlecamy na przykład laboratorium zewnętrznemu wzorcowanie suwmiarki dwustronnej z głębokościomierzem (tzw 4-funkcyjnej) cyfrowej 0-150/ 0.01 mm, to laboratorium porówna wskazania suwmiarki z wartościami wzorców długości, wyznaczy błędy jej wskazań (wraz z niepewnością ich wyznaczenia) i poda je na świadectwie wzorcowania (certyfikacie kalibracji, ang. calibration certificate). Ocena czy suwmiarka nadaje się do pomiarów czy nie - zostawiona jest użytkownikowi/ właścicielowi suwmiarki.  
Możemy jednak zlecić także wzorcowanie ze sprawdzeniem lub samo sprawdzenie. Jeśli zlecamy wzorcowanie ze sprawdzeniem, to musimy określić w zleceniu wzorcowania wybraną przez nas specyfikację, której wymagania powinien naszym zdaniem spełniać przyrząd. W przypadku w/w suwmiarki może to być nieaktualne zarządzenie prezesa GUM ws wprowadzenia przepisów o przyrządach suwmiarkowych, aktualna norma PN-EN ISO, nieaktualna norma PN lub norma DIN 862. Można też samemu sporządzić taką specyfikację, która będzie uwzględniała potrzeby własne lub/i kontrahentów.  Laboratorium w tej sytuacji przeprowadza oprócz wzorcowania także sprawdzenie parametrów przyrządu z wymaganiami specyfikacji i orzeka zgodność lub niezgodność w świadectwie świadectwie wzorcowania (certyfikacie kalibracji). W Polsce orzeczenie zgodności z wymaganiami podaje się na pierwszej stronie świadectwa wzorcowania, w ostatnim opcjonalnym punkcie pod tytułem Zgodnośc z wymaganiami. Ponadto na drugiej stronie świadectwia - w tabeli wyników wzorcowania - umieszcza się dodatkową kolumnę z konkretnymi wymaganiami specyfikacji. 
W niektórych przypadkach można te zlecić samo sprawdzenie przyrządu pomiarowego. Wtedy wystawiane jest świadectwo sprawdzenia. Świadectwo to może ale nie musi zawierać wyników wzorcowania. Musi jednak zawierać orzeczenie zgodności danych parametrów przyrządu z wymaganiami określonej specyfikacji (na zasadzie analogii ze świadectwem legalizacji z zakresu metrologii prawnej).

R. Garbiec

wtorek, 14 czerwca 2016

NACHREINER - filmik reklamowy po polsku

MATBOR Sp. z o.o. jako najstarszy i główny krajowy przedstawiciel niemieckiej fabryki narzędzi skrawających NACHREINER GmbH prezentuje filmik reklamowy tego zakładu umieszczony na You Tube w języku polskim.

Zespół MATBOR

poniedziałek, 13 czerwca 2016

Twardościomierz ołówkowy do powłok lakierniczych wg ISO 15184

         Informujemy, że firma MATBOR Sp. z o.o. posiada w sprzedaży twardościomierze ołówkowe do powłok, działające wg zasady podanej w normie PN-EN ISO 15184.

Zapytania ofertowe: marketing@matbor.pl

Cytat z zakresu normy:
"W niniejszej Normie Międzynarodowej ustalono metodę oznaczania twardości powłoki przez nacisk na powłokę lub przeciąganie po powłoce ołówków o znanej twardości. Badanie można wykonać na pojedynczej powłoce z farby, lakieru lub podobnego produktu, lub na nawierzchniowej powłoce systemu wielopowłokowego. Stwierdzono, że ta szybka niedroga metoda nie jest użyteczna do porównywania twardości ołówkowej różnych powłok. Jest ona bardziej przydatna do względnej oceny serii pomalowanych płytek, wskazujących znaczące różnice w twardości ołówkowej. Metodę stosuje się tylko w przypadku gładkich powierzchni.".

Link do legalnego (licencjonowanego) zakupu normy: http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-15184-2013-04e.html

Uwaga: Normy techniczne nie są tylko od tego, żeby powoływać na ich symbole i numery, ale od tego, żeby je posiadać (legalnie zakupić), znać i stosować. Instrukcje obsługi przyrządów pomiarowych nie zastępują norm. Do prawidłowego przeprowadzania wszelkiego rodzaju pomiarów i badań konieczna jest znajomość zarówno instrukcji obsługi danego przyrządu pomiarowego jaki i odpowiedniej normy technicznej (w jej najnowszym, czyli zwykle aktualnym wydaniu) - o ile dany pomiar/ badanie jest znormalizowany/ znormalizowane.

Oprac.: R. Garbiec