środa, 13 września 2017

Przymiary sztywne (MLPc) DIN 866-A i DIN 866-B

Przymiar sztywny - sztywna materialna miara długości, wykonana najczęściej ze stali lub stali nierdzewnej (tzw. inox).

Dostępne na rynku przymiary sztywne są w 99 % produkowane zgodnie z wymaganiami niemieckiej normy DIN 866.

Litery A i B są symbolami dwóch opisanych w normie DIN 866 rodzajów przymiarów sztywnych:

A - przymiar sztywny kreskowy, kontrolny (charakteryzuje większą dokładnością od typu B oraz umieszczeniem początku podziałki w odległości 10 mm od początku przymiaru)

B - przymiar sztywny końcowo-kreskowy, użytkowy (charakteryzuje się mniejszą dokładnością od typu A oraz pokrywaniem się początku podziałki z początkiem przymiaru)

Historyczna Polska Norma PN-M-02812, zawierająca polską klasyfikację warsztatowych przyrządów pomiarowych, wymienia rodzaj przyrządu pomiarowego MLPc "przymiary kreskowe prostokątne sztywne", nie rozbijając go jednak dodatkowo na przymiary kreskowe i końcowo-kreskowe lub kontrolne i użytkowe.

Przymiary sztywne, półsztywne i wstęgowe znajdują się w ofercie MATBOR Sp. z o.o.

R. Garbiec

środa, 23 sierpnia 2017

Adiustacja, wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych

Usługi metrologiczne MATBOR Sp. o.o. obejmują adiustacje, wzorcowania i sprawdzenia określonych rodzajów przyrządów pomiarowych.

DEFINICJE UPROSZCZONE

Adiustacja (regulacja) - regulacja przyrządu pomiarowego skutkująca zmniejszeniem błędów jego wskazań do oczekiwanego przedziału; może być przeprowadzana w razie potrzeby przed wzorcowaniem przez użytkownika przyrządu pomiarowego lub przez usługowe laboratorium wzorcujące (kalibracyjne) na zlecenie użytkownika; może być potwierdzona świadectwem adiustacji

Wzorcowanie (kalibracja) - porównanie wskazań przyrządu pomiarowego do wartości wzorca miary skutkujące wyznaczeniem błędów wskazań tego przyrządu (które są wynikami wzorcowania); może obejmować także oszacowanie niepewności wyznaczenia błędów wskazań; może być przeprowadzane przez użytkownika przyrządu pomiarowego lub przez usługowe laboratorium wzorcujące (kalibracyjne) na zlecenie użytkownika; może być potwierdzone świadectwem wzorcowania (kalibracji) 

Sprawdzenie (weryfikacja, ocena zgodności) - porównanie błędów wskazań przyrządu pomiarowego wyznaczonych podczas wzorcowania (czyli wyników wzorcowania), z maksymalnymi dopuszczalnymi błędami wskazań (czyli wymaganiami metrologicznymi) określonymi dla tego rodzaju przyrządów w odpowiedniej specyfikacji (normie, warunkach technicznych, akcie prawnym, zaleceniu, ofercie, katalogu, dokumentacji techniczno-ruchowej itp) skutkujące orzeczeniem zgodności/ niezgodności przyrządu ze specyfikacją; może być przeprowadzane przez użytkownika przyrządu pomiarowego lub przez usługowe laboratorium wzorcujące (kalibracyjne) na zlecenie użytkownika; może być potwierdzone dodatkowym zapisem w świadectwie wzorcowania (kalibracji) lub świadectwem sprawdzenia (weryfikacji)

Oprac.: Remigiusz Garbiec

poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Norma zakładowa ZN-MATBOR-101:2017-08 Badanie twardości pianki memory metodą durometrową z zastosowaniem twardościomierza (durometru) Shore'a typu F

Norma zakładowa ZN-MATBOR-101:2017-08 Badanie twardości pianki memory metodą durometrową z zastosowaniem twardościomierza (durometru) Shore'a typu F

Factory Standard ZN-MATBOR-101: 2017-08 Hardness testing of memory foam using Shore durometer type F

Zakres normy (Scope)
1.1 W niniejszej normie zakładowej podano metodę badania twardości pianki memory metodą durometrową z zastosowaniem twardościomierza (durometru) Shore'a typu F. Metoda umożliwia pomiar zagłębienia po określonym czasie. Metodę można stosować do badania twardości pianki uretanowej (PU), gąbki i włókniny.

UWAGA Twardościomierz (durometr) Shore'a typu F, opisany w niniejszej normie zakładowej, został opracowany na bazie japońskiego twardościomierza (durometru) Shore'a typu Asker F. Charaterystyki metrologiczne obydwu wyżej wymienionych typów twardościomierza (durometru) Shore'a są zbliżone. Twardościomierza (durometru) Shore'a typu F, opisanego w niniejszej normie zakładowej, nie należy utożsamiać z twardościomierzem (durometrem) Shore'a typu F, opisanym w wycofanej normie branżowej BN-6631-01:1978 Guma porowata. Oznaczanie twardości według skali F.

1.2 Niniejsza metoda jest metodą doświadczalną, przeznaczoną przede wszystkim do sprawdzania. Nie istnieje bezpośrednia zależność między twardością badaną metodą durometrową, a jakąkolwiek
podstawową właściwością badanego materiału. (...)
 
Data wydania
sierpień 2017 r.

Cena netto
50,00 PLN

Adres e-mail dla zapytań, ofert i zamówień
 marketing@matbor.pl
MATBOR Sp. z o.o. informuje, że oprócz w/w normy podsiada w ofercie sprzedaży także twardościomierz (durometr) Shore'a typu F.

Adres e-mailowy dla zapytań ofertowych: marketing@matbor.pl

Oprac.: R. Garbiec

czwartek, 17 sierpnia 2017

Całkowicie automatyczny elektroniczny twardościomierz Brinella

MATBOR Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie całkowicie automatyczny, elektroniczny twardościomierz Brinella w rozsądnej cenie.
Całkowita automatyzacja procesu pomiarowego oznacza, że automatyczny jest nie tylko proces zadawania obciążenia na wgłębnik (czyli proces wykonania odcisku w próbce), ale automatyczny jest także proces pomiaru średnicy odcisku oraz proces konwersji średnicy na twardość Brinella HB. Oznacza to, że jedyne co musi zrobić operator twardościomierza, to ustawić w menu warunki początkowe serii pomiarów, ustawić wysokość stolika przedmiotowego, umieścić próbkę na stoliku przedmiotowym, nacisnąć start, a potem odczytać twardość HB z wyświetlacza. Może też po serii pomiarów przesłać (np. internetowo) wyniki na komputer, gdyż wyniki są automatycznie zapisywane w nośniku pamięci twardościomierza. Twardościomierz jest cenowo konkurencyjny w porównaniu analogicznymi konstrukcjami zachodnioeuropejskimi.
Zapytania prosimy kierować na e-mail: marketing@matbor.pl
Oprac.: R. Garbiec

piątek, 14 lipca 2017

Polski twardościomierz Teichena, rodzima odmiana twardościomierza Leeba

   Przenośny, dynamiczno-sprężysty twardościomierz Leeba, którego pierwszy model zwany był Equotipem, został wynaleziony w 1974 r. przez Dietmara Leeba ze szwajcarskiej firmy Proceq SA. Nie był to wynalazek "na surowym korzeniu", ale stanowił  udoskonalenie i unowcześnienie skleroskopu Shore'a, wynalezionego przez Amerykanina Alberta F. Shore'a w 1906 r.

W 1986 r. Jacek Teichen z Instytutu Obróbki Skrawaniem (IOS) w Krakowie opracował również mobilny, dynamiczno-sprężysty twardościomierz do metali. Opis patentowy tego twardościomierza zdradza duże podobieństwa konstrukcyjne do skleroskopu Shore'a (rurka z bijaczkiem stożkowym) oraz twardościomierza Leeba (pomiar prędkości odbicia bijaczka przez cewkę elektromagnetyczną, elektroniczny wskaźnik twardości). 
Twardościomierz Teichena był produkowany i sprzedawany przez IOS w latach 90-tych XX w. i 10-tych XXI w. 
W chwili obecnej twardościomierze Leeba się tak upowszechniły i staniały, że dość drogi twardościomierz Teichena nie wytrzymał konkurencji i został wycofany z publicznej oferty IOS.
Autor niniejszego tekstu nie zna definicji na twardość Teichena (HT), ale przypuszcza, że musi być ona podobna do definicji na twardość skleroskopową w skali D (HSD) oraz twardość Leeba w skali D (HLD).

Remigiusz Garbiec

P.S.
MATBOR posiada w ofercie rożne rodzje twardościomierzy Leeba. Dla zainteresowanych możemy także sprowadzać fabrycznie nowe skleroskopy Shore'a typu D (czyli ze wskaźnikiem zegarowym, a nie z podziałką na rurce, jak w pierwotnym typie C).

czwartek, 13 lipca 2017

Wszystkie typy twardościomierzy (durometrów) Shore'a do niemetali

WSZYSTKIE TYPY TWARDOŚCIOMIERZY SHORE'A
ALL TYPES OF SHORE HARDNESS TESTERS

Słowniczek:

Durometr - przenośny twardościomierz Shore'a do niemetali
Durometer - mobile Shore hardness tester for non-metals

Skleroskop - twardościomierz Shore'a do metali

Albert Ferdinand Shore - wynalazca skleroskopu (1907) i durometra (1915).

STRONA W BUDOWIEAdres firmy na fakturze i przesyłce

Zgodnie z aktualnymi przepisami państwowymi, Polskimi Normami, normami zakładowymi Poczty Polskiej oraz instrukcjami kancelaryjnymi adres podmiotu na fakturze, ofercie, zamówieniu, piśmie przewodnim, przesyłce pocztowej lub kurierskiej podaje się w formie:

  • W przypadku miejscowości (miasta lub wsi) posiadającej nazwane ulice:
FIRMA Sp. z o.o. (lub FIRMA S.A., FIRMA Firmosław Firmowski, itp.)
ul. Firmowska 10A
00-000 FIRMÓW

czyli, 1) nazwa podmiotu, 2) nazwa ulicy z numerem budynku /i lokalu, jeśli potrzebne/, 3) kod pocztowy i miejscowość.


  • W przypadku wsi nie posiadającej nazwanych ulic:
FIRMA Sp. z o.o. (lub FIRMA S.A., FIRMA Firmosław Firmowski, itp.)
Firmów 10A
00-000 FIRMÓW

czyli, 1) nazwa podmiotu, 2) nazwa wsi z numerem budynku /i lokalu, jeśli potrzebne/, 3) kod pocztowy i miejscowość.

Po kodzie pocztowym należy podać dużymi literami nazwę miejscowości (miasta lub wsi) będącej siedzibą adresata (a nie miejscowości będącej siedzibą urzędu pocztowego lub siedzibą gminy!)

Nie należy łączyć nazwy miasta myślnikiem z nazwą dzielnicy. 

Jeśli w adresie ma występować dodatkowo osoba fizyczna, podaje się jej imię i nazwisko ponad nazwą podmiotu (na pierwszym miejscu) i poprzedza słowem "Pan" lub "Pani".